Sunday, February 14, 2010

एक 'बाप' जोक...

पहिला मुलगा : माझे बाबा इतके उंच आहेत, इतके उंच आहेत कि ते उडत्या हेलिकॉ्प्टरला हात लाऊ शकतात.
दुसरा मुलगा : माझे बाबा पण खूप उंच आहेत पण ते असली यडझवेगिरी करत नाहीत.

1 comment: